Connectar l’escola amb el món real

Paper presented at VIII Fòrum Internacional d’Innovació i Creativitat (February 2017) Universitat de Barcelona, 2016

Català: Ens els ensenyaments artístics superiors de disseny de producte es treballa en aprendre a desenvolupar el talent, la creativitat, l’ofici de dissenyar, a integrar metodologies i procediments tècnics i impulsar la capacitat professionalitzadora.

El contacte entre l’escola i el món laboral es realitza de forma reglada en les pràctiques professionals que permeten als alumnes col·laborar amb una empresa com una forma de completar la seva formació, tot hi que cada vegada són més les activitats, pràctiques i accions que es desenvolupen amb l’objectiu de crear vincles entre l’escola i l’estratègia empresarial.

Per aconseguir fer el coneixement acadèmic i tècnic més funcional i significatiu per l’alumnat. Descriure les diferents fórmules amb la voluntat d’analitzar-les i veure com trobar oportunitats de projectes, que tinguin ètica amb la professió, no siguin competència deslleial, i a més tinguin en compte aspectes com lapropietat intel.lectual i la viabilitat davant de les demandes de mercat.

En les assignatures de projectes de disseny, aquesta pràctica es planteja realitzant exercicis especulatius que empoderen l’alumnat a assolir competències que valoren la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor. 

 

Castellano: En las enseñanzas artísticas superiores de diseño de producto se trabaja en aprender adesenvolupar el talento, la creatividad, el oficio de diseñar, integrar metodologías y procedimientos técnicos e impulsar la capacidad professionalitzadora.

El contacto entre la escuela y el mundo laboral se realiza de forma reglada en las prácticas profesionales que permetin los alumnos colaborar con una empresa como una forma de completar su formación, cada vez son más las actividades, prácticas y acciones que se desarrollan con el objetivo de crear vínculos entre la escuela y la estrategia empresarial.

Para conseguir el conocimiento académico y técnico más funcional y significativo para el alumnado. En el paper se describen las diferentes fórmulas con la voluntad de analizarlas y ver cómo encontrar oportunidades de proyectos, que tengan ética con la profesión, no sean competencia desleal, y además tengan en cuenta aspectos como la propiedad intelectual y la viabilidad ante las demandas de mercado.

En las asignaturas de proyectos de diseño, esta práctica se plantea realizando ejercicios especulativos que empoderan al alumnado a alcanzar competencias que valoran la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor.

English: In the Higher Artistic Education of Product Design we work to learn to develop talent, creativity, the craft of design, to integrate methodologies and technical procedures and to promote professional capacity.

The contact between the school and the world of work is performs in a regulated manner in professional internships that allow students to collaborate with a company as a way to complete their training, all the more so are the activities, practices and actions that are developed with the aim of creating links between the school and business strategy.

To make academic and technical knowledge more functional and meaningful for students. In this paper  the different formulas are described with the intention of analisis them and see how to find project opportunities, which have ethics with the profession, are not unfair competition, and also take into account aspects such as intellectual property and viability in the face of demands market.

In the subjects of design Projects, this practice is considered by carrying out speculative exercises that empower students to achieve skills that value the importance of initiative and entrepreneurship.

 

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!